19.07.2019  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ci

Lista stron

Lista dostępnej zawartości:


· 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
· Komunikat GUNB 2018 kontrole budynkow
· Komunikat GUNB 2018 sprawdzenie instalacji kominowych i gazowych przed sezonem zimowym
· KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
· ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2018
· Zapytanie ofertowe 1/2018
· Zapytanie ofertowe 1/2017
· Informacja dotycz?ca wyst?pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych - zalegaj?cy ?nieg, suple lodu...
· Komunikat G?ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do w?a?cicieli, zarz?dców i u?ytkowników obiektów budowlanych w zwi?zku z rozpocz?ciem sezonu jesienno-zimowego
· NAST?PNA NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO
· INFORMACJA DLA INWESTORÓW I GEODETÓW
· Komunikat G?ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do w?a?cicieli, zarz?dców i u?ytkowników obiektów budowlanych w zwi?zku z konieczno?ci? dostosowania obiektów budowlanych do wymaga? sezonu jesienno-zimowego 2013
· Komunikaty w sprawie sytuacji powodziowej
· Okresowa kontrola obiektów wielkopowierzchniowych
· Op?aty skarbowe
· Zmiana wzorów wniosków
[ Wróć ]