19.07.2019  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ci

OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

Podstawowe  zasady  bezpiecznego  eksploatowania  instalacji  i  urządzeń  w  celu
uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchem gazu i pożarem

Ważne !!!

Tlenek węgla (czad) to „cichy zabójca”. Śmiertelnie trujący gaz powstaje w wyniku braku
odpowiedniego  dopływu  powietrza  do  pomieszczeń,  w  których  znajdują  się  urządzenia
spalające  paliwo  gazowe,  ciekłe  lub  stałe  (drewno,  koks,  itp.).  Do  spalenia  1  m3  paliwa
gazowego potrzeba około 10 razy więcej powietrza. Tlenek węgla nie ma barwy, zapachu, ani
smaku,  jest  lżejszy  od  powietrza,  dzięki  czemu  z  łatwością  rozprzestrzenia  się 
w  mieszkaniach.  Czad  dostaje  się  do  organizmu  człowieka  poprzez  drogi  oddechowe,
upośledzając  organy  najbardziej  wrażliwe  na  niedotlenienie.  Zaczadzenie  często  kończy  się śmiercią!

Brak  szczelności  i  sprawności  instalacji  gazowych  oraz  niewłaściwa  wentylacja

pomieszczeń  może  spowodować  bardzo  groźny  wybuch  gazu,  którego  konsekwencją
może  być  zniszczenie  budynku  i  zagrożenie  bezpieczeństwa  życia  lub  zdrowia  ludzi.
Ulatniający  się  gaz  tworzy  z  powietrzem  mieszankę  silnie  wybuchową  już  przy  niewielkim
stężeniu - powszechnie  stosowany  gaz  ziemny  (metan)  przy  5%  stężeniu  w  powietrzu,
natomiast gaz płynny (propan-butan) już przy 2% stężeniu!
Należy  również  pamiętać,  że  gaz  płynny  w  odróżnieniu  od  gazu  ziemnego  jest  cięższy  od
powietrza    jeśli  się  ulatnia,  nie  jest  efektywnie  odprowadzany  przez  wentylację.  Dlatego
szczególnie  w  przypadku  korzystania  z  gazu  płynnego  zaleca  się  stosowanie  detektorów
(wykrywaczy) gazu.


Ponadto zachowaj szczególną ostrożność
1.Nie ogrzewaj pomieszczeń mieszkalnych kuchenkami gazowymi.
2. Sprawdzaj, czy instalacja elektryczna nie jest nadmiernie obciążana przez włączenie
do jednego gniazda wtykowego kilku odbiorników dużej mocy.
3. Ostrożnie  korzystaj  z  urządzeń  mających  nieosłonięte  spirale  grzewcze.  Ustawiaj  je
zawsze  w  bezpiecznej  odległości  od  łatwopalnych  przedmiotów  i  elementów mieszkania.
4. Zawsze  stosuj  się  do  instrukcji  producenta  urządzeń  w  zakresie  bezpiecznego  ich
użytkowania.
Data publikacji: 2013-01-23 14:13:51 (2676 odsłon)
-
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-01-28 12:40:46 aktualizacja Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-28 12:41:42 aktualizacja Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-30 09:54:34 aktualizacja Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2018-12-13 12:47:00 aktualizacja Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2018-12-13 13:14:46 aktualizacja Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2018-12-13 13:56:05 aktualizacja Marlena Krzy?y?ska-Duchniak

[ Wróć ]