19.07.2019  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ci

POZWOLENIE NA U?YTKOWANIE

  Pozwolenie na użytkowanie
  Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
  • na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy - Prawo budowlane,
  • jeśli właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) nałoży taki obowiązek:
   1. w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku samowoli budowlanej, gdy spełnione są warunki konieczne do jej zalegalizowania (art. 49 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane),
   2. w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku postępowania naprawczego (art. 51 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane),
  • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (art. 55 ustawy - Prawo budowlane).


  Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie składa się do właściwego organu - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
  • oryginał dziennika budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy:
   1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
   2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
  • protokoły badań i sprawdzeń;
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
  • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
  • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (nie stosuje się do budynków: podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok; mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2) (art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).


  Inwestor jest również obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony:
  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • Państwowej Straży Pożarnej


  Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie właściwy organ - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanegoma - obowiązek przeprowadzić obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.
  Kontrola obejmuje sprawdzenie:
  • zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
  • zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
   1. charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
   2. wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
   3. geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
   4. wykonania urządzeń budowlanych,
   5. zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
   6. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
  • wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
  • w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
  • uporządkowania terenu budowy (art. 59a ustawy - Prawo budowlane).


  Wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie do przeprowadzenia kontroli. Właściwy organ - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego -przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć w wyznaczonym terminie (art. 59c ustawy - Prawo budowlane).

   

  Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor (art. 59 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane).

   

Załącznik do ustawy - Prawo budowlane (wyciąg)
Kategoria Obiekty budowlane
V obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie
IX budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych
X budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria
XI budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze
XII budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych
XIII pozostałe budynki mieszkalne
(nie zaliczają się do tej kategorii budynki mieszkalne jednorodzinne – kat. I)
XIV budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne
XV budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
XVI budynki biurowe i konferencyjne
XVII budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe
XVIII budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego
XX stacje paliw
XXII place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi
XXIV obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne
XXVII budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne
XXVIII drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele
XXIX wolno stojące kominy i maszty
XXX obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków


Wniosek o wydanie pozwolenia na u?ytkowanie.
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2015-07-15 14:04:04
Ilość pobrań: 602
O?wiadczenie kierownika budowy, ?e obiekt zosta? wykonany...
Rozmiar: 35.50 KB
Data publikacji: 2013-04-29 13:39:51
Ilość pobrań: 1241
O?wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag s?u?b.
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2013-04-29 13:40:58
Ilość pobrań: 1122
Karta ewidencyjna
Rozmiar: 57.50 KB
Data publikacji: 2013-01-30 12:42:28
Ilość pobrań: 1183

Data publikacji: 2013-01-23 14:56:23 (3270 odsłon)
Redaktor - Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
tel. 065-540-21-10    e-mail: pinb@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-01-24 09:23:16 Dodano za??cznik: (wniosek_o_wydanie_pozwolenia_na_uzytkowanie[60x1].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-24 09:29:20 Dodano za??cznik: O?wiadczenie kierownika budowy, ?e obiekt zosta? wykonany zgodnie z projektem budowlanym, teren wokó? budowy zosta? doprowadzony do nale?ytego stanu i porz?dku,przy budowie obiektu zastosowano materia?y dopuszczone do obrotu,dokonano pom Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-24 09:33:33 Dodano za??cznik: O?wiadczenie o braku sprzeciwu ze strony Pa?stwowej Inspekcji Pracy. (O?wiadczenie_o_braku_sprzeciwu_ze_strony_Panstwowej_Inspekcji_Pracy[60x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-24 09:34:09 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie o braku sprzeciwu ze strony Pa?stwowej Inspekcji Pracy. (O?wiadczenie_o_braku_sprzeciwu_ze_strony_Panstwowej_Inspekcji_Pracy[60x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-24 09:34:33 Dodano za??cznik: O?wiadczenie o braku sprzeciwu ze strony Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej. (O?wiadczenie_o_braku_sprzeciwu_ze_strony_Panstwowej_Inspekcji_Sanitarnej[60x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-24 09:34:52 Dodano za??cznik: O?wiadczenie o braku sprzeciwu ze strony Pa?stwowej Stra?y Po?arnej. (O?wiadczenie_o_braku_sprzeciwu_ze_strony_Panstwowej_Strazy_Pozarnej[60x4].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-24 09:38:59 Dodano pliki. Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-30 12:42:28 Dodano za??cznik: KARTA EWIDENCYJNA (KARTA_EWIDENCYJNA_DS_STATYSTYCZNYCH[60x5].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-30 12:43:24 aktualizacja Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:34:29 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie o braku sprzeciwu ze strony Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej. (O?wiadczenie_o_braku_sprzeciwu_ze_strony_Panstwowej_Inspekcji_Sanitarnej[60x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:34:29 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie o braku sprzeciwu ze strony Pa?stwowej Stra?y Po?arnej. (O?wiadczenie_o_braku_sprzeciwu_ze_strony_Panstwowej_Strazy_Pozarnej[60x4].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:35:28 Dodano za??cznik: O?wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag s?u?b. (o?wiadczenie_o_braku_sprzeciwu_lub_uwag[60x4].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:38:44 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie kierownika budowy, ?e obiekt zosta? wykonany zgodnie z projektem budowlanym, teren wokó? budowy zosta? doprowadzony do nale?ytego stanu i porz?dku,przy budowie obiektu zastosowano materia?y dopuszczone do obrotu,dokonano p Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:38:44 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag s?u?b. (o?wiadczenie_o_braku_sprzeciwu_lub_uwag[60x4].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:39:51 Dodano za??cznik: O?wiadczenie kierownika budowy, ?e obiekt zosta? wykonany... (oswiadczenie_kierownika_budowy,_ze_obiekt_zostal_wykonany[60x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:40:58 Dodano za??cznik: O?wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag s?u?b. (oswiadczenie_o_braku_sprzeciwu_lub_uwag[60x4].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2015-07-15 14:03:26 Usuni?to za??cznik: Wniosek o wydanie pozwolenia na u?ytkowanie. (wniosek_o_wydanie_pozwolenia_na_uzytkowanie[60x1].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2015-07-15 14:04:04 Dodano za??cznik: (wniosek_o_wydanie_pozwolenia_na_uzytkowanie[60x4].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak

[ Wróć ]