19.07.2019  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ci

ZAPRASZAMY DO SK?ADANIA DOKUMENTÓW ZA PO?REDNICTWEM ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ!!!!

                      Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

                     Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną. Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).


                    W celu skorzystania z ESP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wschowie dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Adres skrytki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wschowie na ePUAP to: /pinbwschowa/skrytka


FORMULARZE ELEKTRONICZNE PINB WE WSCHOWIE DOSTĘPNE NA PLATFORMIE ePUAP:


1) PISMO OGÓLNE DO URZĘDU kliknij

2) ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH kliknij

3) POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE kliknij

4) ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY kliknij

5) WYDANIE POŚWIADCZONEGO DUPLIKATU,KOPII DOKUMENTU kliknij

6) ZMIANA ADRESU DO KORESPONDENCJI LUB ZAMIESZKANIA kliknij

7) SKARGI, WNIOSKI, ZAPYTANIA DO URZĘDU kliknij

8) ODWOŁANIA I ZAŻALENIA kliknij

9) PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW WEWNĘTRZNYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI kliknijData publikacji: 2013-04-26 12:55:57 (2805 odsłon)
Redaktor - Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
tel. 065-540-21-10    e-mail: pinb@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-05-08 11:11:19 aktualizacja Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-08 11:34:23 a Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-13 10:35:15 aktualizacja Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-14 08:56:50 aktualizacja Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-14 10:02:54 a Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-14 10:09:43 a Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-14 10:18:42 a Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-14 10:21:55 a Marlena Krzy?y?ska-Duchniak

[ Wróć ]