19.07.2019  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ci

Zadania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

1. Przyjmowanie dokumentów dotyczących rozpoczęcia procesu inwestycyjnego które inwestor składa na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, dołączając na piśmie:

 • oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające o sporządzeniu planu bioz oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 • w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego - oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego i zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego;
 • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która obejmuje:

 • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę;
 • sprawdzanie materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 • właściwe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.2.

3. Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych dla których ta kontrola jest obowiązkowa:

 • kat. V - obiekty sportu i rekreacji;
 • kat. IX - budynki kultury nauki i oświaty;
 • kat. X - budynki kultu religijnego;3.
 • kat. XI- budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej;
 • kat. XII - budynki administracji publicznej;
 • kat. XIII- pozostałe budynki mieszkalne;
 • kat. XIV- budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego;
 • kat. XV- budynki sportu i rekreacji;
 • kat. XVI- budynki biurowe i konferencyjne;
 • kat. XVII- budynki handlu gastronomii i usług;
 • kat. XX- stacje paliw;
 • kat. XXII- place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi;
 • kat. XXIV- obiekty gospodarki wodnej;
 • kat. XXVII- budowle hydrotechniczne, piętrzące, upustowe i regulacyjne;
 • kat. XXVIII - obiekty mostowe, drogowe i kolejowe;
 • kat. XXIX- wolno-stojące kominy i maszty.

4. Przyjmowanie obiektów budowlanych do użytku

A. do obiektów budowlanych na wzniesienie których jest wymagane pozwolenie na budowę można przystąpić po zakończeniu budowy, jeżeli PINB w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji dołączając:

 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, inst. wod.-kan, inst. gazowej);
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • oryginał dziennika budowy;

B. dla obiektu budowlanego lub budynku na użytkowanie którego jest wymagane pozwolenie na użytkowanie inwestor jest zobowiązany dołączyć:

 • wniosek o udzielanie pozwolenia na użytkowanie
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 • oświadczenie inwestor o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, inst. wod-kan, inst. gazowej itp.);
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 (Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna).

C. inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

5. Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych.


6. Udzielanie odpowiedzi na proponowane odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.


7. Legalizacja samowoli budowlanych i ustalanie opłat legalizacyjnych.Data publikacji: 2013-05-13 12:10:41 (2363 odsłon)
Redaktor - Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
tel. 065-540-21-10    e-mail: pinb@wschowa.com.pl

[ Wróć ]