19.07.2019  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ci

Terminy i procedury za?atwiania spraw

Pismo powinno być adresowane do:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wschowie


Pisma (podania, wnioski, zawiadomienia, itd.)


należy składać osobiście, listownie lub za pomocą ESP

 
Zgłaszający się do tutejszego Inspektoratu powinien złożyć podanie z opisem sprawy.


W podaniu należy podać:

     - swoje dane
     - dane właściciela oraz zarządcy obiektu budowlanego, którego sprawa dotyczy
     - adresy zamieszkania lub siedziby wszystkich stron
     - dokładną lokalizację obiektu budowlanego

Zgodnia z art. 64 § 1 w/w ustawy, - jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zawiadomienia o:

     - zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych
     - zawiadomienia o zmianie osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne w budownictwi
     - zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

należy złożyć na opracowanych przez Inspektorat drukach.

Druki:

dostępne są w Inspektoracie lub na stronie internetowej.

Wypełnione druki należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.Sprawy…

załatwiane są w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity)
- nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku,
a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcyData publikacji: 2013-05-13 12:15:53 (2166 odsłon)
Redaktor - Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
tel. 065-540-21-10    e-mail: pinb@wschowa.com.pl

[ Wróć ]