19.07.2019  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ci

Informacja o mo?liwo?ci wykonania robót budowlanych w ramach wykonania zast?pczego

Informacja
o możliwości wykonania robót budowlanych w ramach wykonania zastępczego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wschowie, z/s 67-400 Wschowa, Plac Kosynierów 1C/317
informuje o zamiarze przeprowadzenia na podstawie art. 130 w związku z art.
127 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późniejszymi zmianami) w ramach wykonania zastępczego
robót budowlanych polegających na przemurowaniu z otynkowaniem zniszczonego na długości około 6m fragmentu ogrodzenia murowanego dworu, usytuowanego na  działce nr ewid. 347/6 w Zamysłowie gm. Szlichtyngowa od strony drogi powiatowej nr 1009F. Przemurowania należy dokonać tak aby zachować w szczegółach pierwotny kształt i wymiary muru.
Obowiązek wykonania w/w robót wynika z ostatecznej decyzji PINB we Wschowie nr 277/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. znak PINB/7355/47/2011/09. Wykonanie zastępcze oznacza, że koszt robót pokryje tutejszy inspektorat ze środków własnych a następnie będzie ich dochodził od zobowiązanego.
PINB we Wschowie zwraca się do wszystkich osób zainteresowanych wykonaniem w/w robót o złożenie pisemnej oferty cenowej wykonania w/w robót.
Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie zastępcze” zawierającą cenę
brutto prosimy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego we Wschowie  w terminie do dnia 23 maja 2014 r.
Rozpatrzenie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 30 maja 2014 r. Jedynym kryterium wyboru jest cena.
Termin wykonania prac zostanie ustalony z wykonawcą po wybraniu oferty wykonania w/w
robót. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie PINB tel. 65-540 21 10zdj?cie

Data publikacji: 2014-03-14 10:55:30 (1506 odsłon)
Redaktor - Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
tel. 065-540-21-10    e-mail: pinb@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-05-06 12:37:15 a Marlena Krzy?y?ska-Duchniak

[ Wróć ]